Krytý plavecký bazén Horažďovice
Sportovní 1052, 34101 Horažďovice
tel.: 371 430 610,  371 430 611,  371 430 612, e-mail: bazen@horazdovice.cz

Návštěvní řád

Slouží k ochraně zdraví a bezpečnosti všech návštěvníků aquaparku. Návštěvníci jsou povinni se s tímto řádem seznámit, a jeho ustanovení dodržovat. Při neukázněném chování návštěvníka a nedodržování návštěvního řádu bude návštěvník vykázán z celého objektu aquaparku bez nároku na vrácení vstupného.

Vstup do aquaparku

 • Vstup do prostor aquaparku je povolen osobám od 1 roku pouze v určené provozní době s platnou vstupenkou, kterou si návštěvník zakoupí v pokladně na předem určenou dobu. Prodej vstupenek začíná otevírací dobou aquaparku a končí jednu hodinu před koncem otevírací doby. Návštěvník je povinen si zkontrolovat vrácení peněz a dobu vstupného ihned po zakoupení - pozdější reklamace nebudou uznány.
 • Zakoupením vstupenky se každý návštěvník podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu, je povinen dodržovat jeho ustanovení a dbát pokynů zaměstnanců aquaparku. V opačném případě bude návštěvník vykázán bez nároku na vrácení vstupného.
 • Dětem do 10 let je přístup do areálu dovolen jen s doprovodem a stálou kontrolou osoby starší 18 let, která je povinna vykonávat nad dítětem dohled odpovídající stupni jeho vývoje, plaveckým dovednostem dítěte a řídit jednání dítěte. Doprovod je po celou dobu pobytu za dítě odpovědný. Dítě které neumí plavat, musí být vybaveno plaveckou pomůckou (plavací rukávky, plavací vesta nebo pás) tak, aby byla zabezpečena ochrana jeho zdraví a bezpečnost.
 • Osobám každého věku je z hygienických důvodů povoleno koupání pouze v plavkách přiléhavého typu. Na bazénovou halu není povolen vstup v oděvu, který není určen k plavání.
 • Při naplnění kapacity aquaparku (250 osob) se vstup přes turnikety automaticky uzavírá až do uvolnění dalších míst odchodem některých z návštěvníků.

Vyloučení z aquaparku

 • Do aquaparku nemají přístup a z koupání jsou vyloučeny osoby v podnapilém stavu nebo pod vlivem jiných návykových látek, dále osoby, které jsou postiženy jakoukoliv nemocí ohrožující zdraví jiných osob přítomných v aquaparku (kožní vyrážky, hnisavé rány, bacilonosiči střevních chorob, osoby se záněty očních spojivek, osoby zahmyzené).
 • Je zakázán vstup osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, v níž se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • Vyloučeny z aquaparku budou ty osoby, jejichž návštěva narušuje slušné chování a zásady mravnosti, rovněž tak osoby které mají prokazatelně rušivý vliv na ostatní návštěvníky, bezpečnost provozu a čistotu bazénu.
 • Z aquaparku bude vykázán návštěvník, který přes napomenutí nedodrží ustanovení Návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů zodpovědných zaměstnanců, a to bez nároku na vrácení vstupného. Neopustí-li návštěvník v takovém případě bazén na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení člena Městské policie nebo policie ČR.

Provozní pokyny pro návštěvníky

 • Všechny úkony po příchodu do aquaparku se provádí v následujícím pořadí:
  • Seznámení s návštěvním řádem a zakoupení časové vstupenky, permanentky
  • Převléknutí v převlékací kabině - obsazení šatní skříňky
  • Vysprchování - řádné omytí celého těla mýdlem a šamponem
  • Použití aquaparku a dalších vodních atrakcí
 • Před vstupem do aquaparku nebo použitím vodních atrakcí jsou návštěvníci povinni z hygienických důvodů použít WC a sprchy, kde se řádně umyjí a osprchují bez plavek mýdlem a čistou vodou. Po opalování na terase jsou návštěvníci povinni před vstupem do bazénu se řádně umýt a osprchovat. Osoby s dlouhými vlasy jsou povinny si je stáhnout pevnou sponkou ( gumičkou ) nebo použít koupací čepici.
 • Použití bazénu a atrakcí bez dozoru nebo bez přítomnosti odpovědných zaměstnanců není přípustné z bezpečnostních důvodů. Návštěvníci, kteří jsou neplavci nebo kteří plavou nedokonale, jsou povinni se zdržovat v prostorách pro neplavce. Plavčík je oprávněn vykázat v případě nedodržení takové návštěvníky do prostor pro neplavce. V zájmu vlastní bezpečnosti musí každý návštěvník uposlechnout příkazu plavčíka. Každý návštěvník je povinen šetřit zařízení, šetřit vodou a energiemi.
 • Návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat na mokrých plochách opatrně a předcházet tak případným úrazům, neboť provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vlastní nepozorností, nekázní a nedodržováním návštěvního řádu.
 • Svlékání a oblékání se provádí pouze v šatnách. Pro uschování šatstva, tašek, batohů a jiných osobních věcí, které nejsou určené k plavání, musí návštěvník použít uzamykatelné šatní skříňky. Každý návštěvník musí mít čisté plavky a čistý ručník.
 • Za poškození a znečištění zařízení, případně ztrátu půjčených předmětů je každý návštěvník osobně odpovědný a je povinen škodu nahradit (nákupní cenou Poškozené věci nebo cenou, jež bude vyčíslena provozovatelem aquaparku).
 • Každý návštěvník si zodpovídá za správné uzamčení osobních věcí v šatní skříňce. Při ponechání osobních věcí a jejich ztrátě v převlékacích kabinkách a v neuzamčených skříňkách nenese provozovatel žádnou zodpovědnost za tyto věci. Při ztrátě čipových hodinek je návštěvník povinen zaplatit poplatek 150 Kč.
 • Cenné předměty si mohou návštěvníci uzamknout v trezorkách na bazénové hale, jinak za jejich ztrátu nebo odcizení nenese provozovatel aquaparku odpovědnost. Předměty nalezené v objektu aquaparku je nálezce povinen odevzdat plavčíkovi nebo v pokladně, kde bude proveden zápis.
 • Atrakce se obsluhují a pouštějí ze stanoviště plavčíka v závislosti na počtu návštěvníků. Samostatné spouštění jednotlivých atrakcí nelze vymáhat.
 • Vstup do saunového světa osobám mladším 15 let je dovolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Po ukončení provozu saunového světa je nutné opustit tyto prostory. Je zakázáno používat vonné esence. Návštěvník je povinen dodržovat hygienické, mravnostní zásady a pokyny pro používání saun.
 • Tobogan je v provozu hodinu po otevření a uzavřen hodinu před ukončením provozní doby a to pouze 30 minut v jedné hodině. Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád toboganu, který je vyvěšen u nástupu na tobogan.
 • Divoká řeka je v provozu v každé hodině pouze 30 minut.Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád divoké řeky, který je vyvěšen na vstupní lávce.
 • Whirlpool je v provozu po celou provozní dobu. Návštěvník je povinen dodržovat provozní řád perličkové lázně Whirlpool, který je vyvěšen u vstupního schodiště. Ze zdravotních důvodů je maximální doba pobytu ve Whirlpoolu 20 minut.
 • Návštěvníci musí dodržovat stanovenou provozní dobu, která je vyvěšena u pokladny. Při překročení zakoupeného časového limitu se doplácí za každou započatou 1 minutu 1,-Kč. Po ukončení provozní doby, jsou návštěvníci povinni opustit všechny prostory budovy aquaparku.
 • Pro poskytování první pomoci při úrazech, poranění a nevolnosti, je třeba ihned přivolat plavčíka. Místnost ošetřovny je zřetelně označena nápisem ošetřovna.
 • Přání a stížnosti týkající se provozu nebo zaměstnanců aquaparku mohou návštěvníci uplatňovat u vedoucího aquaparku nebo u provozovatele - Města Horažďovice.

Zakázané činnosti v aquaparku

 • V prostoru celého objektu aquaparku včetně přilehlých teras a hlavního schodiště je zakázáno kouřit, užívat jiné návykové látky a plivat nebo jinak znečišťovat tyto prostory.
 • V prostoru bazénu je zakázáno křičet, pískat, běhat, dělat zbytečný hluk, vzájemně se potápět, srážet druhé osoby do bazénu, úmyslně stříkat na druhé osoby, skákat do vody s rozběhem, skákat z bočních stran do bazénu a dopouštět se jakýchkoli nepřístojností, které přílišným hlukem nebo ohrožením osobní bezpečnosti ruší pořádek v aquaparku.
 • Přísně je zakázáno močit a kálet do vody, plivat, vyplachovat si ústa a nos ve vodě, používat jakékoliv masti a krémy před a při koupání a jakýmkoli způsobem znečišťovat vodu.
 • V prostorách aquaparku je zakázáno čištění nebo praní prádla.
 • Do objektu je zakázáno vodit s sebou psy nebo jiná zvířata.
 • Mýdlo, šampón a osobní hygienické potřeby je povoleno používat pouze ve sprchách a na WC.
 • Je zakázáno do prostoru bazénu, atrakcí a saun nosit a odkládat tašky, batohy a jiné osobní věci, které nejsou určené k plavání.
 • Do aquaparku je zakázáno s sebou brát a odhazovat žvýkačky, skleněné věci, jehly, špendlíky, holící čepelky a všechny předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků.
 • Je zakázáno vcházet do částí prostor a místností určených výhradně pro druhé pohlaví.
 • V rámci celého objektu je zakázáno manipulovat s ovládáním elektroinstalace, topení a ostatního zařízení.
 • Je zakázáno používat horolezeckou stěnu bez platného horolezeckého průkazu nebo bez přítomnosti instruktora.
 • V prostorách aquaparku je zakázáno jíst potraviny, pít alkoholické nápoje a jiné nápoje vyjma míst k tomu určených.
 • Je zakázán vstup do bazénu v plavkách nepřiléhavého typu (americké plavky, plážové šortky, krátké kalhoty).
 • Do bazénu je zakázáno vnášet nafukovací kruhy a jiné předměty, potápěčské brýle, šnorchl, plavací ploutve, puky a míče (včetně tenisových). Povoleny jsou pouze nafukovací rukávky, plavecké brýle a plavecké pásky.
 • Při vstupu na tobogán nesmí mít návštěvník na sobě žádné kovové předměty (přezky, řetízky, náramky, knoflíky, klíče).
 • Vstup na tobogan je zakázán neplavcům a osobám mladším 10 let.
 • Je zakázáno sezení na plaveckých drahách a chytání se jich. Jsou zakázány "koňské zápasy".
 • V divoké řece je zakázáno zachytávat se okraje bazénu a vstupní lávky, potápět, skákat, chodit, vylézat a vstupovat přes hranu bazénu.
 • Ve whirlpoolu je zakázáno potápění, chození po okraji vany, přelézání a skákání přes okraj vany.
 • Tento návštěvní řád platí od 1.1.2020, byl schválen radou Města HD dne 16.12.2019
  Tímto se ruší platnost návštěvního řádu z 1.1.2012

Provozní řád toboganu

 • Vodní tobogán smějí používat osoby - plavci starší 10 let.
 • Osoby jezdí jednotlivě v intervalu 15 vteřin, nebo podle signalizačního zařízení.
 • Vodní tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li jím voda.
 • Uživatel tobogánu musí respektovat příkazy a upozornění plavčíka.
 • Návštěvník je při startu povinen se posadit na startovní díl a odrazem od horního madla se rozjede. Jiný způsob startu není dovolen.
 • Na vodním tobogánu se jezdí v sedě nohama dopředu, nebo v leže na zádech nohama dopředu. Jiný způsob jízdy není dovolen.
  Zakázané činnosti:
 • Přísný zákaz běhání po tobogánu.
 • Během jízdy platí přísný zákaz zadržování vody, brzdit, zastavovat, chytat se a vylézat na okraje tobogánu, skákat na dojezdu z toboganu.
 • Návštěvníci nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré předměty (kovové - přezky, řetízky, náramky, klíče, cvoky a knoflíky).
 • Návštěvníci se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dopadu do vody a toto místo musí urychleně opustit. Dojezdový prostor o hloubce 1,2 m neslouží k plavání a koupání, ale pouze k dojezdu.
 • Vstup zakázán na tobogán s nafukovacím kruhem.
 • Zákaz jízdy na tobogánu dvou a více osob společně.
 • Při porušování provozního řádu tobogánu dochází k ohrožování zdraví, vašeho i ostatních návštěvníků. Neukázněný návštěvník bude vykázán z prostorů bazénu bez náhrady vstupného.
 • Tento provozní řád toboganu platí od 1.1.2006. Tímto se ruší platnost prov. řádu toboganu z 1.11.2000.

Provozní řád a pravidla lezení na umělé stěně

 • Z bezpečnostních důvodů nelze používat lezeckou stěnu při počtu koupajících návštěvníků nad 150 osob. Při počtu návštěvníků nad 150 osob je lezecká stěna uzavřena.
 • Při lezení a jištění je dovoleno používat pouze pomůcky (lano, úvazek, karabiny, jistící pomůcky), které jsou certifikovány a způsobilé k jištění při lezení.
 • Při lezení se navazujeme lanem přímo do úvazku a to buď osmičkovým protisměrným uzlem nebo dračí smyčkou dvojitou či yosemitskou. Není dovoleno používat na spojení lana a úvazku karabinu.
 • K jištění používáme jednu z těchto kombinací pomůcek: karabina s pojistkou a jistící pomůcka (osma, popř. Reverse, SRČ, kalíšek a obdobné) nebo Gri-Gri- nebo samostatná karabina HMS s polovičním lodním uzlem.
 • Na jištění lezce používáme karabinu (nikoli bez zámku) se zámkem zapnutou do spojovacího oka na úvazku. Nikdy ji nezapínáme do oka od nohavic a pasu současně.
 • Při lezení TopRope (s horním jištěním) lano zůstává zapnuté pouze ve šroubovací karabině, která visí na řetězech. Karabina by měla být zašroubovaná, nikoli však pevně utažená. Pokud v cestě není řetěz nebo k němu nedolezeme, lano musí vždy zůstat zapnuté alespoň ve dvou postupových jištěních (expreskách), a to co nejblíže u sebe (v linii lezecké cesty).
 • Při lezení s horním jištěním musí lezec zachovávat následující pravidla:
  - Před lezením zkontrolovat, aby lano v karabině nebylo překroucené a vedlo přímo k jističi.
  - Lézt přímo za lanem, v žádném případě nekřížit lana se sousedními lezci.
  - Nechávat si lano stále na hrudníku mezi rukama, nikoli za ramenem, pod nohou apod.
  - Při lezení převisů brát na zřetel, že v dolní části stěny hrozí kyvadlový pád a možnost zranění o startovací bloky.
  - Vyžaduje-li to umístění jištění (vrchní karabina je položená naplocho na stěně), před započetím jištění přetáhnout lano tak, aby lezcova část lana byla u stěny a jističova část od stěny.
  - Stahování lana provádět obezřetně, s ohledem na okolí a další lezce. Na pád lana okolí upozornit.
 • Při lezení s horním jištěním musí jistič zachovávat následující pravidla:
  - Jistit tak, aby neomezoval v pohybu svého lezce ani nikoho ostatního. Při jištění se snažit stát co nejblíže u své cesty, aby bylo možné lézt i okolo.
  - Pečlivě sledovat svého lezce, reagovat na jeho pohyby a pokyny (dober, povol, apod.).
  - Při spouštění je také potřeba vést lano tak, aby nebylo překřížené, nepálilo se o sebe ani nijak neubližovalo lezci.
  - Jistič musí mít přehled o svém lanu. Měl by ho mít u nohou, před sebou nebo vedle sebe, a to zkontrolované, aby nedocházelo ke zbytečnému zauzlování lana. Lano by nemělo být zamotané s ostatními lany, ani s dalšími jističi.
 • Při lezení s dolním jištěním musí lezec zachovávat následující pravidla:
  - Lezec musí zapínat každé postupové jištění včetně neosazených fixní expreskou.
  - Do postupového jištění zapínat lano tak, aby "lezcovo" lano vedlo do prostoru a "jističovo" po stěně k lezci dolů.
  - Při nabírání lana na zapnutí dalšího jištění, brát lano nad posledním zapnutým jištěním, aby nedocházelo k nesprávnému přetažení lana.
  - Vést lano tak, aby bylo vždy blíž stěně než lezcovy nohy. Aby při hlavou dolů.případném pádu nedošlo k zaniknutí nohou za lano a obrácení lezce.
  - Lano zapínat do vrcholového jištění, které je nejbližší mé cestě (většinou je pro cestu určeno). V jištění smí být pouze jedno lano. Nesmí docházet k tření lana o lano v karabině!!!
 • Při lezení s dolním jištěním musí jistič zachovávat následující pravidla:
  - Při jištění stát blízko u stěny, aby případné chytání pádu mohlo být účinné. Nestát pod svým lezcem, ale ani jinými lezci, aby jejich případným pádem nedošlo ke zranění.
  - Než lezec zapne první jištění, jistit jako při bouldrování, tj. stát za lezcem a kontrolovat jeho případný pád.
  - Při zapnutí prvního jištění se snažit vést lano stranou, nikoli lezci mezi nohama, a snažit se stát co nejblíže u stěny. Jistit tak, aby lezcův případný pád bylo možno zachytit a lezec nespadl ani na lano ani na jističe.
  - Při zapnutí dalších postupových jištění kontrolovat a vést lano tak, aby lezce neomezovalo v pohybu a zajištovalo co nejúčinnější zachycení případného pádu.
  - Při jištění stát blízko u stěny, aby případné chytání pádu mohlo být účinné.
  - Při spouštění dávat pozor, kam lezce spouští a případně upozornit okolí, požádat o uvolnění prostoru. Není možné bez varování spustit lezce mezi další nic netušící osoby.
 • Před každým lezením musí být provedena tzv. partnerská kontrola:
  - Lezec kontroluje sebe: správně oblečený úvazek a správně zapnuté přezky na úvazku, správné provlečení lana úvazkem, správně uvázaný uzel (s pojistkou nebo dostatečně dlouhým volným koncem). Pak lezec kontroluje jističe.
  - Jistič kontroluje sebe: správně oblečený úvazek a správně zapnuté přezky na úvazku, správně provlečené lano jistící pomůckou, správné zapnutí karabiny do úvazku a zašroubovaná pojistka.
  - Pak podle stejných pravidel kontroluje lezec svého jističe a jistič svého lezce.
  - Součástí kontroly je také sledování lana, aby nebylo překroucené, zbytečně se o sebe netřelo a především, aby jistič a lezec pracovali se stejným lanem!!
 • Při lezení, ale především při jištění není dovoleno telefonovat ani nijak jinak odvádět pozornost.
 • Před započetím lezení je nutné vyzvednout si u plavčíka ochranné podložky a roztáhnout je pod stěnou. Není dovoleno pohybovat se v lezečkách po dlaždičkách. Taktéž je nutné ohraničit lezecký prostor stojany s nápisy "VYHRAZENO", aby nedošlo k pohybu nepovolaných osob v lezeckém prostoru a jejich případnému zranění. Po ukončení lezení uklidit podložky, stojany, případné zašpinění dlaždic a nahlásí plavčíkovi ukončení lezení a uklizení prostoru který používali.
 • Při lezení se doporučuje používat magnézium s ohleduplností na ostatní lezce. Není vhodné "namočit" chyty ostatním.
 • Není dovoleno lézt ve špinavé obuvi. Vyhovující jsou lezečky, popř. jiná upravená obuv, která nešpiní stěnu.
 • Lezec by neměl mít prstýnky, řetízky, náramky, za které se může zaháknout za chyt a způsobit si zranění. Taktéž je potřeba dlouhé vlasy, popř. i vousy, stahovat do gumičky, aby nedošlo k jejich zavlečení do karabiny.
 • Osoby bez horolezeckého průkazu nebo průkazu lezce pro umělé stěny smí používat stěnu pouze v doprovodu instruktora lezení.
 • Platnost od 1.1.2006